මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව: විදේශීය සහ දේශීය රැකියා සඳහා අවස්ථා!

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව: විදේශීය සහ දේශීය රැකියා සඳහා අවස්ථා

මානව සම්පත් කළමනාකරණය ඕනෑම ආයතනයක වඩාත්ම වැදගත් අංශයයි.  සේවකයින් බඳවා ගැනීම, පුහුණුව, සංවර්ධනය සහ රඳවා තබා ගැනීම ඇතුළත් වන ශ්‍රම බලකාය කළමනාකරණය කිරීම එයට ඇතුළත් වේ.  මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව මඟින් සිසුන්ට HRM භාවිතයන් සහ එහි මූලධර්ම පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දෙන විස්තීර්ණ වූ පාඨමාලාවකි.

SDTI Campus මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් පිරිනමන අතර එමඟින් HRM ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටත්වය විදහා දැක්වීමට අවශ්‍ය කුසලතා සහ දැනුම සිසුන්ට ලබා දේ.  මෙම පාඨමාලාව සැලසුම් කර ඇත්තේ සේවකයින් බඳවා ගැනීම, තෝරා ගැනීම, පුහුණුව සහ සංවර්ධනය, කාර්ය සාධන කළමනාකරණය, වන්දි සහ ප්‍රතිලාභ ඇතුළුව HRM පරිචයන් පිළිබඳව සිසුන්ට පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා ය.

SDTI Campus හි මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවේ සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන්නේ විදේශ රැකියා සඳහා අවස්ථාව ලැබීමයි.  මෙම පාඨමාලාව සිසුන්ට විවිධ රටවල සහ සංස්කෘතීන්හි වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය කුසලතා සහ දැනුම ලබා දෙයි.  විවිධ පසුබිම්වල පුද්ගලයන් සමඟ වැඩ කිරීමෙන් සිසුන්ට වටිනා අත්දැකීම් ලැබෙන අතර, එය ඔවුන්ගේ අනාගත වෘත්තීය ජීවිතයට උපකාරී වනු ඇත.

මෙම පාඨමාලාව දේශීය රැකියා අවස්ථා ද ලබා දෙයි.  ශ්‍රී ලංකාව වර්ධනය වන ආර්ථිකයක් ඇති අතර, බොහෝ ආයතන තම ශ්‍රම බලකාය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දක්ෂ මානව සම්පත් වෘත්තිකයන් සොයමින් සිටිති.  SDTI Campus මඟින් පවත්වන මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් සමඟ, බැංකු, සෞඛ්‍ය සේවා, සංචාරක සහ අධ්‍යාපනය ඇතුළු විවිධ කර්මාන්තවල HRM භූමිකාවන් භාර ගැනීමට සිසුන් සන්නද්ධ කරනු ඇත.

SDTI Campus හි මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික සංරචක ඇතුළත් වැඩසටහනකි.  පාඨමාලා විෂය මාලාව සැලසුම් කර ඇත්තේ සිසුන්ට HRM භාවිතයන් සහ මූලධර්ම පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් මෙන්ම HRM ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්වල අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා ය.  පරිගණක විද්‍යාගාරයක්, පුස්තකාලයක් සහ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළු අති නවීන පහසුකම් සඳහා සිසුන්ට මෙහිදී ප්‍රවේශය හිමි විම තවත් විශේෂත්වයකි.

HRM හි වසර ගණනාවක කර්මාන්ත පළපුරුද්ද ඇති පළපුරුදු පීඨ සාමාජිකයින් විසින් මෙම පාඨමාලාව ඉගැන්වීම සිදු කරනු ලබයි. ඔවුන් පාඨමාලාව හරහා සිසුන්ට මඟ පෙන්වනු ඇති අතර ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ විශිෂ්ටත්වය දැක්වීමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙනු ඇත.  කර්මාන්තයේ ප්‍රවීණයන් විසින් පවත්වනු ලබන වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ සහ ආරාධිත දේශන සඳහා සහභාගී වීමටද සිසුන්ට අවස්ථාව ලැබේ.

අවසාන වශයෙන්, SDTI Campus හි මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව ඉදිරියේදී HRM හි වෘත්තියක් කිරීමට කැමති සිසුන් සඳහා විශිෂ්ට මඟපෙන්වීමක් වේ.  මෙම පාඨමාලාව මගින් සිසුන්ට ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටයෙකු වීමට අවශ්‍ය කුසලතා සහ දැනුම ලබා දෙන අතර විදේශීය සහ දේශීය රැකියා සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙයි.  පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන සිසුන්ට දේශීයව සහ ජාත්‍යන්තරව විවිධ කර්මාන්තවල මානව සම්පත් කළමනාකරණ භූමිකාවන් භාර ගැනීමට හැකි වේ.

ඉතින් ඔබ සූදානම් ද?

මෙම Link එකට පිවිසී නොමිලේ Regsiter වෙන්න …

https://sdticampus.lk/course-selection/